Explorer®

za otkrivanje ostataka antibiotika u sirovom mesu, bubrezima, jetri, stočnoj hrani i jajima. Osjetljivost testa je u skladu s odredbama o najvišim dozvoljenim količinama propisanim od strane EU. Dostupan je u dva formata – u obliku ampula te u formatu mikrotitarskih ploča.