Analizator mlijeka

za određivanje mliječne masti, proteina, laktoze, bezmasne suhe tvari i dodane vode.